วิจัยเรื่อง:การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ประชิด ทิณบุตร

การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเภทโครงการวิจัย : สิ่งประดิษฐ์และงานต้นแบบ
องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย(Research Project)
1.ชื่อโครงการวิจัย (ชื่อ ภาษาไทย)  การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ชื่อภาษาอังกฤษ) The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยและที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3.คณะผู้วิจัย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4.ประเภทของงานวิจัย การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive research)
5.สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของโครงการวิจัย สาขาศิลปกรรม (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์)
6. คำสำคัญของเรื่องที่ทำการวิจัย Standard Corporate Identity Design , Corporate Image,การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน
7. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
       นับแต่ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันมีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" และมีผลทำให้มีระบบการบริหารงานเป็นแบบนิติบุคคล แยกอิสระเฉพาะแต่ละแห่ง มีสถานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐเดิมที่เคยมีมาแต่ก่อน และในความเปลี่ยนแปลงใหม่ในสถานะดังกล่าว สิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีจุดเริ่มต้นเป็นทุนเดิมยังคงต้องใช้เหมือนกันและ ยังคงเปลี่ยนแปลงได้น้อย นั่นก็คือ การที่มีภาพลักษณ์ขององค์กร (Image)ใน ประเด็นของการเป็นที่ยอมรับของสังคมประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับในชื่อเสียงและภาระกิจเดิม ที่เคยมีและคงใช้ร่วมกันตลอดมา โดยจะเห็นได้ว่า มีการใช้ชื่อนำหน้าเหมือนกันทุกแห่ง แล้วใช้ชื่อเฉพาะของแต่ละแห่งตามหลัง เฉกเช่นเดียวเช่นเดียวกับชื่อของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั่นเอง
     ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บุคคลทั่วไป บุคลากร และผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มักมองเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมไปพลางก่อน แล้วจึงปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในภายหลัง ทั้งนี้เพราะภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่ดังกล่าวต้องอาศัยเวลาและการประชาสัมพันธ์ ตามระยะเวลาของแผนงานและความพรั่งพร้อมที่ต้องสั่งสมขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เพราะภาพลักษณ์องค์กร(Corporate Image) นั้นจะเกิดขึ้นได้ จะต้องอาศัยภาพรวมทั้งหมดขององค์การ ที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทับใจ   ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานหรือสถาบันโดยการกระทำหรือพฤติกรรมองค์การ การบริหาร ผลิตภัณฑ์การบริหาร และการประชาสัมพันธ์  ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทต่อภาพลักษณ์องค์การด้วย  ภาพ ลักษณ์ขององค์กรจึงมีความสำคัญ เพราะสามารถทำให้สถาบัน หรือหน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะทำให้องค์กร หน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ มีความเจริญก้าวหน้าได้


    ดังนั้นคำว่าภาพลักษณ์ขององค์กร(Image)จึง มีนัยแห่งความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง ซึ่งแท้ที่จริงในความหมายและความเข้าใจของคนทั่วไปมักเกิดขึ้นในสองประเด็น รวมกันเสมอและบางครั้งก็แยกออกจากกันในลักษณะของ
     1.ความเข้าใจที่ อาศัยความเป็นแบบนามธรรม(Abstract)หรือเป็นภาพแห่งความทรงจำ(Imagine)คือ อยู่ในห้วงของการจินตนาการ การระลึกนึกถึงภาพโดยรวมที่ศึกษา ได้รับข้อมูล ได้รับการบอกกล่าว โดยรวมมาก่อน โดยที่ยังไม่สามารถรับรู้และสัมผัสหรือมีประสบการร่วมมาก่อน เช่นคุณงามความดีความมีชื่อเสียง หรือได้รับข้อมูลและกรั่นกรองจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ แล้วเกิดสติปัญญาร่วม เกิดจินตนาการร่วม(Illuminated) หรือที่มักเรียกว่าเห็นภาพพจน์(Image)ขึ้น เองในใจตนเองโดยที่ไม่ใช้สือแทนร่วมด้วย เป็นต้น ซึ่งในขั้นนี้นับว่าเป็นการรับรู้ในขั้นสูงของมนุษย์ ซึ่งนับเป็นความปรารถนาที่อยากจะให้เกิดมีขึ้นในองค์กรของตนอย่างสุดโต่งที่สุด
     2.ความเข้าใจที่ต้องอาศัยสื่อที่เป็นรูปธรรม(Object) มาร่วมแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ(Corporate Image) แทน ความเป็นนามธรรม อย่างมีหลักฐาน แล้วนำสู่การเกิดความเข้าใจ มั่นใจ เชื่อใจ เลื่อมใส ศรัทธา ในภาพรวมขององค์กร เช่น การรับรู้หลักฐานของสื่อ วัตถุ หรือสิ่งแทนองค์ใดที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เช่นเมื่อมองเห็นตรา สัญลักษณ์ สัญรูป ภาพ กราฟิก สิ่งของ เครื่องใช้ ที่ได้ระบุความมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว จะเกิดการรับรู้ลัดหรือรับประกันไปสู่ถึงขั้นเข้าใจร่วมได้ทันที (Illuminated)ได้เช่นเดียวกันกับการเห็นถึงภาพพจน์(ผศ.ประชิด ทิณบุตร:2548)            
     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นับว่าเป็นสถาบันการศึกษาเก่าที่มีชื่อเสียงมานานนับ 69 ปี ในปัจจุบัน(2552) มีเกียรติคุณต่อเหล่าบรรดาลูกศิษย์ และบุคคลในสังคมมานานานัปการ เป็นที่ยอมรับของสังคมประเทศ และภายนอกประเทศ มากมาย นับว่ามีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีและเป็นที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากรที่เกี่ยว ข้องกันทุกคน อีกทั้งยังนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งใหม่ที่ต้องสร้าง เสริม ขยายและพัฒนาคุณภาพภาระกิจขององค์กรที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่และก้าวไกลไปต่อ อีกในอนาคต ดังนั้นการที่จะอาศัยต้นทุนเดิม ภาพพจน์เดิมที่มีอยู่เดิมคงจะไม่เพียงพอ แล้ว ซึ่งควรต้องมีการสร้างภาพพจน์(Image Building)ขึ้น มาให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันเกิดสภาวะการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจทางการศึกษามาก ขึ้น ที่ต้องแข่งขันกันเองในสถานศึกษาภาครัฐและสถาบันการศึกษาเอกชน และเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เป็นข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานต่างๆอีกมากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในส่วนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปสู่ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และภาระกิจของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดแนวทางไว้
     ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรด้านการสอนด้านการออกแบบของมหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญด้านการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จึงได้ทำการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยให้ใหม่เป็นการชั่วคราว อย่างไม่เป็นทางการและยังไม่ครบสมบูรณ์ ดังแบบตราละแบบตัวอักษรที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งจากการติดตามผลการนำไปใช้แล้ว ทำให้ทราบว่ามีการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับและมีการนำไปเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ไม่เหมาะสม ไม่บังควรใช้(ตามที่มาคือเป็นตราประจำรัชกาลที่9 )ไม่สมควรและทำให้ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้เกิดความหลากหลายไร้มาตรฐานทั้งที่ใช้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพราะทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานเอาไว้
     จากสภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยเห็นว่าสมควรที่จะต้องทำการศึกษาวิจัยและดำเนินการออกแบบ กราฟิกระบบเอกลักษณ์มาตรฐานเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขึ้นใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักการทางศิลปะและการออกแบบ อีกทั้งนำเสนอให้มีการยอมรับ เกิดนำไปใช้อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นนำเสนอให้ใช้เป็นต้นแบบมาตรฐาน อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและมั่นคงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตลอดไป
        8. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
8.1 เพื่อออกแบบและพัฒนากราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานเฉพาะ (The Corporate Identity Standards Design ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(Symbolic)
8.2 เพื่อออกแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ(Font Characters) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่สามารถติดตั้งเป็น System Font ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ร่วมเป็นตัวอักษรสื่อแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษมและหรือในนามของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้ต่อไป
8.2 เพื่อออกแบบและจัดทำต้นแบบตัวอย่างงานเรขนศิลป์เอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กรและหน่วยงาน
       9. ขอบเขตของการวิจัย
การ ศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกราฟิกแสดงลักษณะเอกลักษณ์ (Corporate Identity Standards Design  or  Brand Attributes )เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบมาตรฐานเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานชุด
     9.1 ออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานเฉพาะ(Corporate Identity Standards Design )ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     9.2 ออกแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ(Font Characters) ของมหาวิทยาลัยราภัฏจันทรเกษม
     9.3 ออกแบบและจัดทำต้นแบบเรขนศิลป์เอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กรและหน่วยงานหลักของสถาบัน
     9.4 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย
       9.4.1 งานวิจัยนี้ยอมรับว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคณะผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือการนำกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน เฉพาะ(Corporate Identity Standards Design )ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไปใช้
       9.4.2 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการยอมรับ เป็นแบบ สอบถามที่สร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
     9.5 ข้อจำกัดของการวิจัย
       9.5.1 งานวิจัยนี้ถูกจำกัดการสำรวจเฉพาะบุคลากรภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
       9.5.2ผล งานของการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการออกแบบและการพัฒนาผลงานการออกแบบกราฟิกระบบเอกลักษณ์(Corporate Identity Standards Design) เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น
     10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
       10.1 ได้ต้นแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานเฉพาะ(The Corporate Identity Standards Design )มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เป็นมาตรฐาน พร้อมคู่มือการใช้
       10.2  ได้แบบตัวอักษร(Font Characters)ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสามารถติดตั้งเป็น System Font ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้ชื่อแบบตัวอักษรชื่อชุด “Chadrakasem Font Family”
       10.3 ได้ต้นแบบ(Template & Artwork) ชุดงานเรขนศิลป์เอกลักษณ์เฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต
ซึ่งหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง คือ
10.3.1หน่วยงานที่เป็นคณะ
10.3.1.1 คณะศึกษาศาสตร์
10.3.1.2 คณะเกษตรและชีวภาพ
10.3.1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10.3.1.4 คณะวิทยาการจัดการ
10.3.1.5 คณะวิทยาศาสตร์
10.3.1.6 บัณฑิตวิทยาลัย
10.3.1.7 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
10.3.2 หน่วยงานที่เป็นสำนัก
10.3.2.1 สำนักกิจการนักศึกษา
10.3.2.2 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
10.3.2.3 สำนักงานอธิการบดี
10.3.2.4 สำนักส่งเสริมวิชากร
10.3.2.5 สำนักศิลปวัฒนธรรม
10.3.2.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
10.3.2.7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.3.3 ศูนย์การศึกษา
10.3.3.1 ศูนย์การศึกษาเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
10.3.3.2 ศูนย์การศึกษาสหะพาณิชย์
10.3.3.3 ศูนย์การศึกษาชัยนาท(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท)
ปีที่ทำการวิจัย : 2552
วันที่อนุมัติข้อเสนอโครงการครั้งสุดท้าย
10/มี.ค./2552
Comments