ประวัติความเป็นมา

          ในปี พ . ศ . 2546 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อดำเนินภารกิจตามนโยบายด้านการวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักหนึ่งในสี่ประการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนามีการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และตั้งอยู่ที่ห้อง B202 อาคารแย้มชุติ
          หลังจากนั้นได้มีประกาศจากสำนักอธิการวิทยาลัย ถึงการวางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ขึ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2543 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยโดยตรง
          ในปี พ . ศ . 2546 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อดำเนินภารกิจตามนโยบายด้านการวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักหนึ่งในสี่ประการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนามีการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และตั้งอยู่ที่ห้อง B202 อาคารแย้มชุติ
          ในปี พ.ศ. 2548 วิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนฐานะฝ่ายวิจัยและพัฒนาขึ้น เป็นสำนักวิจัยและวางแผนพัฒนาอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวางแผนพัฒนา และหัวหน้าส่วนงานสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย ปัจจุบันสำนักวิจัยและวางแผนพัฒนาได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยและอเนกประสงค์
ปรัชญา

บูรณาการองค์

มุ่งสู่การปฏิบัติ

เน้นสร้างนวัตกรรม
พันธกิจ
  1. พัฒนาการบริหารจัดการของสำนักวิจัยและวางแผนพัฒนา
  2. เป็นศูนย์กลางในการประสานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย
วิสัยทัศน์
         มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีทิศทางการวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและภูมิภาค
หน้าเว็บย่อย (1): ประมวลผลภาพกิจกรรม
Comments