ฐานข้อมูลงานวิจัย

 
 ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย 
         ฐานข้อมูล ThaiLIS                                                                                   คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)  
         http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php                                         
            
           คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)                                                               ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI
           http://www.tnrr.in.th/2557/                                       http://tdri.or.th/research/


            http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp                                      http://biodata.trf.or.th/


           http://www.thaiedresearch.org/thaied/                                       http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html


           http://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-attribute=th                                          https://www.kasikornresearch.com/TH/Pages/Default.aspx


          Links เพิ่มเติม : ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลออนไลน์และคู่มือการใช้งาน                                                                                                                      
        ________________________________________________________________________________________________
Comments