- คุณลักษณะของนักวิจัยที่พึงประสงค์

          สำนักวิจัยและวางแผนพัฒนา ได้ยึดถือคุณลักษณะของนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ โดยกำหนดไว้ดังนี้
 
  • นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
  • นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัยตามข้อตกลง ที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
  • นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย
  • นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
  • นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
  • นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
  • นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ในทางที่ชอบ
  • นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
  • นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
Comments